Tag Archives: hymn lyrics

Uyeza! uyeza! umGwebi omkhulu (lyrics)

Xhosa hymn 345 Uyeza! uyeza! umGwebi omkhulu, Abantu bobona inKosi yezulu; babeya kuvuswa kwa semanchwabeni, babonakaliswe kwa sekukhanyeni. Izinto esizibonayo zotShiswa, amawa neentaba zonyibilikiswa, Ilanga locinywa, inyanga yophela, Abooni abakuba nakuzimela. UmGwebi wofika nomkhosi omkhulu, Umkhosi wezaKh’ izithunywa zezulu; Amehlo … Continue reading

Posted in Hymn lyrics | Tagged , | 1 Comment

Bawo, Thixo Somandla (Translated)

Bawo, Thixo Somandla Father, God Omnipotent Bawo, Thixo Somandla, Buyinton’ ubugwenxa bam? Azi senzen’ ebusweni beNkosi, Bawo, Thixo Somandla? Father, God Omnipotent, What is my transgression? What wrong have we done you, O Lord, Father, God Omnipotent? Azi senzeni na? … Continue reading

Posted in Hymn lyrics, Hymn Translations | Tagged , , | 2 Comments

Jerusalem, ikhaya lam (translation)

Xhosa Hymn 258: Jerusalem, ikhaya lam, Endilithandayo; Wofezwa nin’ umzamo wam? Ze ndiphumle kuwe. Jerusalem,my home That which I love; When will you hear my striving So I may rest in you. Obona nin’ amehlo am Loo masango mahle; Nezitrata … Continue reading

Posted in Hymn Translations | Tagged , , | 2 Comments

Masibulele kuYeso

Xhosa Hymn 41: Ma sibulele kuYesu, Ngokuba wasifela. Wasenzela izibele ngokusifela kwaKhe. Taru! Bawo, yiba nofefe kuthi. Thina bantwana beemfama; Oweza kuthi apha. Akwakhetha bala lamntu, Wafel’ abaziimfama. Taru! Bawo, Yiba nofefe kuthi. Abantsundu, nabamhlophe, Ma babulele kunye; Ma bavakadise … Continue reading

Posted in Hymn lyrics | Tagged , | 1 Comment